Spectrum Brabant biedt een overgangsgarantie en een slagingsgarantie aan. Bij deelname aan onze huiswerkbegeleiding garanderen wij, dat een leerling overgaat of slaagt voor zijn of haar eindexamen! Mocht het onverhoopt toch niet lukken en uw zoon/dochter heeft toch voldaan aan de voorwaarden, dan retourneren wij zonder pardon het gehele abonnementsgeld van het hele schooljaar.

Wij bieden de garanties op dit moment aan op de volgende locaties:
Rythovius College Eersel, Heerbeeck College Best, Frits Philips Lyceum Eindhoven, Jeroen Bosch College Den Bosch, Koning Willem II College Tilburg, Beatrix College Tilburg, Jan van Brabant College Helmond.

Indien u in aanmerking wenst te komen voor de overgangsgarantie, dient u hiertoe vooraf een aparte garantie-overeenkomst met ons af te sluiten en aan onderstaande voorwaarden te voldoen.

 • De leerling neemt deel aan de studiebegeleiding regulier of studiebegeleiding extra. Wanneer er een overstap wordt gemaakt naar studiebegeleiding light, vervalt de overgangsgarantie.
 • De leerling start uiterlijk 1 november van het schooljaar en blijft tot het einde van het schooljaar. Eindexamenkandidaten blijven tot aan het laatste examen. In geval van herexamens start de leerling direct na bekendwording en blijft tot aan het laatste examen.
 • Voor de overgangsgarantie: de leerling komt 5 middagen per week en is minimaal 2 uur per keer aanwezig indien het rooster dit toelaat. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van de juiste materialen Bij het niet nakomen hiervan volgt een eerste aantekening. Bij 3 van dit soort aantekeningen volgt er een officiële waarschuwing.
 • Voor de slagingsgarantie; de leerling komt 5 middagen per week en is minimaal 2 uur per keer aanwezig indien het rooster dit toelaat. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van de juiste materialen Bij het niet nakomen hiervan volgt een eerste aantekening. Bij 3 van dit soort aantekeningen volgt er een officiële waarschuwing.
 • De leerling volgt de aanwijzingen van en de afspraken met de groepscoördinator op, zowel gedurende de studiebegeleiding als in de thuissituatie. Hier vindt tijdens de studiebegeleiding controle op plaats. Als blijkt dat de aanwijzingen en/of afspraken niet opgevolgd zijn, volgt tot tweemaal toe een schriftelijke, gemotiveerde waarschuwing, waarvan de leerling en ouders op de hoogte worden gesteld. Bij een derde waarschuwing vervalt de garantie.
 • Bij sommige zeer ingrijpende levensgebeurtenissen is het nakomen van de garantie in alle redelijkheid niet haalbaar. Te denken valt aan een overlijden van een gezinslid, scheiding, langdurige ziekte van de leerling. In overleg met ouders worden alternatieve afspraken gemaakt en/of vervalt de garantie geheel of gedeeltelijk.
 • Wanneer de leerling afwezig is geweest (bijvoorbeeld door ziekte) en hierdoor niet aan de voorwaarden kan voldoen, dient de leerling dit altijd in te halen. Dit gaat altijd in overleg met de groepscoördinator. Wanneer de leerling in gebreke blijft vervalt de garantie.
 • De garantie vervalt bij tussentijds opzeggen (opzegtermijn 2 weken).
 • Overgang naar een lager niveau en een volgende klas wordt ook gezien als overgaan. Bijvoorbeeld van 3 HAVO naar 4 VMBO.
 • Wanneer blijkt dat de leerling meer hulp nodig heeft, dan tijdens groepsbegeleiding geboden kan worden, dan zal de groepscoördinator een bindend en onderbouwd advies geven voor extra hulp. Dit bindend advies kan uiterlijk tot 3 maanden na start van begeleiding worden gegeven. Binnen deze 3 maanden moet minimaal 1 rapport uitgereikt zijn en kan uiterlijk in januari worden gegeven. Wanneer dit advies niet wordt opgevolgd, vervalt de garantie.
  Een advies kan zijn: het volgen van Remedial Teaching, bijles, onderzoek, psychologische behandeling, workshop of training. Dit overstijgt namelijk studiebegeleiding.
 • Financiële afwikkeling: wanneer de leerling niet overgaat of niet slaagt voor het examen en aan alle voorwaarden is voldaan, volgt binnen 2 weken nadat dit bekend is bij de administratie een creditnota van het abonnementsgeld. Wanneer er geen betalingsachterstand is wordt het abonnementsgeld binnen 2 weken na factuurdatum van de creditnota teruggestort op het bij Spectrum Brabant bekende rekeningnummer. Mocht er achterstand zijn in de betalingen, dan worden deze verrekend bij het terugstorten van de creditnota.

Let op: een overgangsgarantie geldt nooit automatisch wanneer gestart wordt met huiswerkbegeleiding voor 1 november. U dient hiervoor specifiek een aanvraag in te dienen en een aparte garantie-overeenkomst met ons af te sluiten.