Studiebegeleiding extra

Home / Huiswerkinstituut / Studiebegeleiding extra

[toggle_box] [toggle_item title=”Wat is het?” active=”false”]

Studiebegeleiding extra is er speciaal voor leerlingen die net iets meer nodig hebben dan de normale aansturing en begeleiding. Tijdens deze intensievere vorm van studiebegeleiding werken we aan extra doelen binnen de vier domeinen (zie kopje ‘hoe werken wij’). Er is binnen deze begeleidingsvorm nog meer tijd en aandacht voor de individuele leerling binnen de groep. Deze vorm van begeleiding is daardoor ook erg geschikt voor leerlingen met autisme, ADHD en andere aanverwante ontwikkelingsstoornissen.

Voor veel van deze leerlingen is de overstap van de overzichtelijke basisschool naar de nieuwe wereld van het voortgezet onderwijs een hele worsteling. De vele veranderingen en gebrek aan structuur brengen verwarring en onrust met zich mee. Duidelijke onderlinge afspraken en een gedegen voorbereiding helpen deze overgang soepeler te laten verlopen.

Maar ook tijdens het verdere verloop van het voortgezet onderwijs, waarbij steeds meer zelfstandigheid van de leerling wordt verwacht, dienen zich nieuwe moeilijkheden aan. Er moeten roosters worden gevolgd, studiewijzers gebruikt, huiswerk en vrije tijd gepland en er moeten presentaties en projecten worden georganiseerd. Op al deze punten kan Spectrum Brabant een belangrijke ondersteunende rol vervullen.

[/toggle_item] [toggle_item title=”Hoe werken wij?” active=”false”] Na een intake met ouders/verzorgers stellen we een eerste, voorlopig plan van aanpak op. Vier tot zes weken na plaatsing van de leerling evalueren we in overleg met de orthopedagoog / psycholoog het plan en stellen het verder bij. We werken steeds toe naar een grotere mate van zelfstandigheid. Het plan van aanpak bevat drie tot vier doelen op de volgende vier domeinen:

 1. Domein 1: Persoonlijke basisvaardigheden
  Concentratie, werkhouding, tempo, motivatie, houden aan regels, omgaan met stress, vragen stellen, generaliseren leerstrategieën, generaliseren naar thuissituatie, sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, omgaan met diagnose.

   

 2. Domein 2: Plannen
  Plannen, digitale agenda vs. papieren versie, vooruit kijken, stof in stukjes opdelen, prioriteiten stellen, langlopende opdrachten, over het hoofd zien, uitvoering planning, toetsweekplanning, zelfstandigheid, inschatting tijd

   

 3. Domein 3: Organiseren / Structureren
  Vaste werkplek, vaste routine huiswerk maken, het vinden van belangrijke info, vragen stellen, maakwerk af, werk nakijken, bedoeling van een opdracht snappen, opdracht structureren, netjes/overzichtelijk werken, juiste materialen bij zich hebben.

   

 4. Domein 4: Studievaardigheden / vakinhoudelijke vaardigheden
  Sterke en zwakke vakken, sprake van achterstanden, effectieve leerstrategie kunnen kiezen, studievaardigheden (oa woordjes leren, mindmappen, samenvatten, kunnen toepassen/inzetten van geleerde stof, gebruik werkboeken, tekstaanpak, vragen stellen, inzicht in toetsvragen.)

   

[/toggle_item]

[toggle_item title=”Feedback en Communicatie” active=”false”]

Spectrum Brabant werkt met een uitgebreid digitaal leerlingvolgsysteem waarbij de resultaten en voortgang van de leerlingen worden geregistreerd. Ouders hebben de mogelijkheid om via het digitale leerlingvolgsysteem middels een persoonlijke inlog de ontwikkelingen van hun zoon/ dochter te volgen. Bij voorkeur wordt ook met de school waar de leerling onderwijs volgt regelmatig overlegd. Dit gebeurt echter alleen met de toestemming van de ouders/verzorgers.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”Wat mag u verwachten?” active=”false”]Wat mag u verwachten van de begeleiding door Spectrum Brabant?

Voor alle vormen van huiswerk- en studiebegeleiding geldt:

 • Een intake waarin vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd
 • Een persoonlijke kennismaking met de coördinator, waarbij ook ouders welkom zijn
 • Iedere leerling een vast aanspreekpunt
 • De leerlingen werken in een rustige gestructureerde omgeving
 • Minimale aanwezigheid in overleg
 • Bij afwezigheid worden ouders altijd op de hoogte gesteld
 • Leerlingen worden begeleid door enthousiast HBO- en WO- gekwalificeerd personeel
 • Leerlingen maken gratis gebruik van computers
 • Consumpties inbegrepen
 • 2-5 dagen per week open
 • Tijden en dagen in overleg
 • Opzegbaar per 2 weken
 • Uit te breiden met begeleiding in vakanties
 • Begeleiding vindt veelal binnen de eigen school plaats

 

Specifiek voor de studiebegeleiding autisme en ADHD geldt verder:

 • Iedere leerling krijgt een eigen planagenda
 • Ouders ontvangen een brochure over de planmethodiek voor thuis
 • De leerling wordt dagelijks intensief begeleid bij het aanleren van de planmethodiek volgens vaste planregels. Steeds wordt toegewerkt naar zelfstandigheid. 
 • De eerste weken van begeleiding ligt de focus op het in kaart brengen van de hulpvragen. 
 • Regelmatige, individuele contactmomenten met de leerling en controle van de planagenda
 • Een plan van aanpak met 3 tot 4 actuele werkdoelen
 • Werkdoelen zijn mogelijk op de vier domeinen: persoonlijke basisvaardigheden, plannen, organiseren en structureren, studie-en vakinhoudelijke vaardigheden.
 • Vakinhoudelijke ondersteuning en toetsevaluaties wanneer nodig
 • Aandacht voor studievaardigheden waarbij de leerling werkt met concrete stappenplannen
 • Al het maakwerk wordt dagelijks gecontroleerd op volledigheid.
 • Stof voor so’s en proefwerken wordt vooraf overhoord, afhankelijk van de gestelde doelen binnen plan van aanpak
 • Overig huiswerk (zowel maak- en leerwerk) wordt steekproefsgewijs gecontroleerd op inhoud, afhankelijk van gestelde doelen binnen plan van aanpak
 • Cijfercontrole
 • Twee keer per jaar de mogelijkheid voor een 10-minutengesprek, op aanvraag van ouders
 • Periodiek contact met de mentor om de voortgang te monitoren indien gewenst

[/toggle_item] [toggle_item title=”Wanneer?” active=”false”]Leerlingen kunnen deelnemen aan de studiebegeleiding extra op maandag t/m vrijdag van 14.15 uur tot 18.00 uur. Sommige locaties kunnen iets afwijkende openingstijden hebben. Een leerling kan gedurende de gehele openingstijden instromen en zo lang blijven als nodig. Over het algemeen spreken wij een minimale aanwezigheid af; voor vmbo-leerlingen 1,5 uur en voor havo/vwo-leerlingen 2 uur per middag.[/toggle_item]

[toggle_item title=”Waar?” active=”false”]

Voor een overzicht van al onze locatie, kijkt u bij huiswerkbegeleiding-locaties


[/toggle_item] [toggle_item title=”Tarieven en financiering” active=”false”]

De tarieven kunnen per locatie enigszins van elkaar verschillen. Overal wordt echter met tarieven naar draagkracht gewerkt. Vind een locatie in uw buurt bij huiswerkbegeleiding-locaties. 

Mogelijkheden voor financiering
De studiebegeleiding Autisme / ADHD kan in sommige gevallen bekostigd worden uit het PGB (Persoonsgebonden budget) of vanuit de ZIN (Zorg in Natura). U kunt met ons overleggen of de geïndiceerde doelen ook daadwerkelijk aansluiten bij de begeleiding. In sommige gevallen kan de begeleiding gefinancierd worden vanuit het passend onderwijs. Overleg met uw school of hier mogelijkheden voor bestaan. [/toggle_item]

[toggle_item title=”Aanmelden?” active=”false”]Voor aanmelding kunt u gebruik maken van het speciale aanmeldingsformulier.

Heeft u andere vragen dan kunt u ook contact opnemen via de contactpagina.
[/toggle_item]

[/toggle_box]

Meer weten over mogelijkheden tot begeleiding bij autisme en ADHD?
Bekijk onze diensten binnen ons Centrum voor Autisme en ADHD.

[message_box title=”Niet goed-geld terug garantie” color=”yellow”]Voor alle onze diensten op het gebied van studiebegeleiding (light, regulier en extra) geldt een “niet goed-geld terug garantie”. Wij hechten de grootste waarde aan klanttevredenheid door professionaliteit en kwaliteit voorop te stellen. Mocht de begeleiding echter niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u geheel vrijblijvend gedurende de eerste 4 weken opzeggen en betaalt u niets! Eventuele betaalde kosten worden 100% teruggestort.

Na de eerste 4 weken geldt een opzegtermijn van slechts 2 weken (geldend vanaf de eerstvolgende maandag) zodat u gedurende het gehele jaar flexibel bent om wijzigingen in het afgenomen pakket aan te brengen of de begeleiding te beëindigen.

Noot: De niet-goed-geld-terug-garantie geldt alleen voor nieuwe leerlingen, die voor de eerste keer gebruik maken van één van de vormen van studiebegeleiding.[/message_box]