Boeken over Dyslexie

Home / Informatie / Kennisbank / Informatie over Dyslexie / Boeken over Dyslexie

Op deze pagina vindt u een lijst met een aantal door ons geselecteerde en aanbevolen boeken over dyslexie. U kunt de materialen niet via deze website bestellen. De meeste materialen zijn echter eenvoudig via bijvoorbeeld bol.com te bestellen.

Heeft u nog tips voor een boek over dyslexie dat niet mag ontbreken op deze lijst? Stuur ons een mail en beveel een boek aan…


 

kinderen met dyslexie Kinderen met dyslexie- Tom Braams (2009)
Een gids voor oudersDyslexie is een specifiek probleem met de verwerking van taal door de hersenen. Het leidt doorgaans tot lees- en spellingsproblemen. Ook andere problemen, zoals gedragsproblemen en faalangst, kunnen het gevolg van dyslexie zijn. Dyslectische kinderen hebben veel begeleiding nodig. Behalve een adequate begeleiding op school en een gespecialiseerde behandeling, is het essentieel dat hun problemen begrepen worden en ze veel steun krijgen uit hun omgeving. Ouders met een dyslectisch kind staan voor allerlei moeilijke taken. Er is bijvoorbeeld meer overleg met de leerkracht nodig, er moet een goede behandelaar gezocht worden, ouders moeten goed omgaan met spanningen van het kind en het kiezen van voortgezet onderwijs is vaak niet eenvoudig. Als ouder heb je op verschillende momenten veel uitte leggen en weerstanden te overwinnen.Door de vele praktische, opvoedkundige en onderwijsinhoudelijke adviezen is Kinderen met dyslexie voor ouders een onmisbaar boek. Ook menig docent zal zijn voordeel er mee kunnen doen.

 

survivalgids dyslexie De dyslexie Survivalgids- Annemie De Bondt (2009)De Dyslexie Survivalgids legt aan kinderen uit wat dyslexie is en hoe je ermee kunt omgaan. In het boekje vind je: wat dyslexie betekent, welke gevoelens je hierbij kunt hebben, hoe je hulp kunt zoeken; hoe je ook op school het best kunt geholpen worden; welke bekende mensen ook dyslexie hebben; het verhaal van een lotgenootje en een mama; websites waar je informatie kunt vinden en leuke oefeningen kunt maken, quizzen en grappige mopjes … en nog veel meer.

 

mijn kind heeft dyslexie Mijn kind heeft dyslexie- Blake Taylor (2009)
ik schreif faut – gids voor ouders, leerkrachten en hulpverlenersOngeveer 5% van onze kinderen heeft dyslexie. Dat betekent dat in iedere klas van de basisschool 1 à 2 dyslectische leerlingen zitten. De gevolgen van deze leerstoornis worden vaak onderschat. Zo blijkt uit onderzoek dat hardnekkige lees- en schrijfproblemen aan de basis liggen van vele gedragsproblemen en lusteloosheid thuis en op school.
In dit klassieke en veelgelezen boek over dyslexie laat Martine Ceyssens zien dat ouders en leerkrachten in aanvulling op de therapie zelf ook heel veel kunnen doen. Naast concrete informatie over dyslexie biedt MIJN KIND HEEFT DYSLEXIE vooral ook veel praktisch bruikbaar materiaal, zoals regels voor het omgaan met knelpunten in de spelling en concrete tips voor thuis en in de klas. Dankzij de overzichtelijke schema’s en de speciaal ontworpen prenten met de voornaamste spellingsregels, is dit boek dé gids bij uitstek over dyslexie.

 

dyslectische kinderen Dyslectische kinderen leren lezen- Smits & Braams (2006)
Individuele, groepsgewijze en klassikale werkvormen voor de behandeling van leesproblemen Met het beschikbaar komen van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie in 2001 heeft het basisonderwijs een veelgevraagd hulpmiddel gekregen om kinderen met (dreigende) leesproblemen te signaleren en te begeleiden. In ‘Dyslectische kinderen leren lezen’ worden in aansluiting op het Protocol een groot aantal concrete werkvormen voor het lezen besproken voor individuele begeleiding, voor het werken in kleine groepjes en voor klassikaal lezen. Bij alle werkvormen is er uitgebreid aandacht voor de voorbereiding en worden er beschikbare hulpmiddelen, software en geschikte boekjes genoemd. Er wordt veel aandacht besteed aan het volgen van de vorderingen met behulp van gerichte observaties en running records, en aan de didactische opbouw van de lessen. De werkvormen zijn uitgebreid in de praktijk beproefd en zeer effectief bevonden. Het boek is geschreven voor leerkrachten in de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, voor interne begeleiders en remedial teachers en voor hen die zich met de behandeling van dyslectische kinderen bezighouden.

 

leesproblemen en dyslexie Leesproblemen en dyslexie- A. van der Leij (2008)
Beschrijving, verklaring en aanpak Professor Van der Leij, expert op het gebied van leesproblemen, geeft aan dat het belangrijk is om in de eerste plaats te bepalen wat het leesonderwijs beoogt. De volgende stap is om op basis van de doelstellingen een analyse te maken van de taken waarvoor de leerling zich gesteld ziet. Voorts breidt hij de taakanalyse uit tot de mentale processen die eraan ten grondslag liggen, de processen die de informatieverwerking bepalen. Daarnaast richt hij zijn analyse ook op de achterliggende factoren die bepaalde verschijnselen op taak- en procesniveau veroorzaken of in stand houden.
De op deze manier verkregen inzichten zet de auteur in de laatste zes hoofdstukken om in bruikbare methodieken en maatregelen voor de aanpak op groeps-, school- en individueel niveau. Daarmee biedt dit boek een helder overzicht van de behandelingsmethoden van leesproblemen.

 


 

kinderen dyslexie basisonderwijs Kinderen met dyslexie in het basisonderwijs – Jos Avontuur (2009)Stel, je kind heeft op school problemen met het leren lezen en het blijft maar fouten maken in dictees en ander taalwerk. Wat je ook probeert, het gaat niet of nauwelijks vooruit. Het kind wordt er moedeloos of gefrustreerd van en zelf weet je het ook niet meer. Er moet iets gebeuren, maar wat? Waar ligt het aan? Zou het dyslexie kunnen zijn, en hoe kun je dat dan zien? En, nog belangrijker, wat kun je er dan aan doen? Leerkrachten in het basisonderwijs hebben dezelfde vragen. Zij ervaren nogal eens dat hun inspanningen om kinderen met hardnekkige lees- en spellingproblemen te helpen, onvoldoende resultaat hebben. Ze hebben er behoefte aan om deze problemen beter te kunnen duiden, er een samenhangend beeld van te hebben. Ook zoeken ze naar mogelijkheden om die leerlingen binnen of buiten de groep gericht te kunnen begeleiden. De auteur van dit boek onderzoekt en begeleidt veel leerlingen met dyslexie en geeft ook cursussen over dit onderwerp. Het valt hem op dat het verschijnsel zowel bij ouders als bij leerkrachten veel vragen blijft oproepen. Als de diagnose dyslexie bij een kind is gesteld, willen ze daar meer van weten. Wat is dyslexie eigenlijk, welke invloed heeft het op het leren op school, hoe kun je zo goed mogelijk hulp bieden? Maar ook als er al langer begeleiding plaatsvindt, blijven zich problemen voordoen waar oplossingen voor gezocht moeten worden. Literatuur die over dit onderwerp is verschenen, is bijna nooit gericht op ouders en leerkrachten en daardoor vaak voor hen minder toegankelijk. Daarom is Begeleiding van leerlingen met dyslexié in het basisonderwijs geschreven. Het heeft de bedoeling om ouders, leerkrachten maar ook PABO-studenten heldere, praktische informatie te geven over dyslexie. De oorzaken en kenmerken ervan worden beschreven en er wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden om dyslectische kinderen op school en thuis te begeleiden. Mogelijkheden die in de praktijk zijn beproefd. Zo kan dit boek ook gezien worden als een handleiding waarmee ouders en leerkrachten aan de slag kunnen.

 

Overwin dyslexie ! + CD-rom met werkbladen Overwin dyslexie! – A.M. Tulner-Hepkema (2009)
Handig leren omgaan met lees-en spellingsproblemenHet boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de achtergronden van het oefenmateriaal voorgesteld. Naast een algemeen hoofdstuk over dyslexie en de impact ervan op kind en omgeving en enkele voorwaarden voor een goede behandeling, worden de theoretische en historische achtergronden van het werk van de auteur beknopt weergegeven.Het tweede deel is het praktijkgedeelte. Hierin vindt men een ruime selectie van het materiaal dat de auteur doorheen de jaren ontwikkelde. Het materiaal is helaas wel enigszins verouderd (zoals blijkt uit de gebruikte plaatjes en bewoordingen wat kinderen van deze tijd minder zal aanspreken) maar toch nog goed bruikbaar.