Spectrum Brabant hecht grote waarde aan een goede en klantvriendelijke dienstverlening. Onze medewerkers doen hun best om zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw wensen. Toch kan het voorkomen dat u hierin wordt teleurgesteld. Mocht dit het geval zijn, dan horen we dat graag van u zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Wij zijn continue bezig met het verbeteren van onze dienstverlening en hechten veel waarde aan uw oordeel.

Doelstellingen

De doelstellingen van de klachtenprocedure zijn:

  • Het vastleggen en volgen van een procedure om klachten van klanten en opdrachtgevers tegen Spectrum Brabant binnen een redelijke termijn en op zorgvuldige wijze af te handelen;
  • Behoud en verbetering van de kwaliteit door middel van een professionele klachtenbehandeling;

Wat te doen bij een klacht?

In eerste instantie kunt u de klacht bespreken met de medewerker in kwestie. In de meeste gevallen zal een klacht in overleg opgelost kunnen worden.

Als dit niet tot uw tevredenheid gebeurt, dan kunt u de klacht met de direct leidinggevende van de medewerker bespreken. Indien u hierover niet tevreden bent, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de directie.

Een klacht bij de directie kunt u schriftelijk indienen via mail (info@spectrumbrabant.nl) of per post naar het hoofdkantoor t.a.v. de directie.
De klacht bevat tenminste;

  • Naam, adres e-mailadres en telefoonnummer van de cliënt;
  • Naam van diegene waar de klacht betrekking op heeft;
  • Omschrijving van de klacht;
  • Relevante informatie over de klacht (feiten, omstandigheden of gebeurtenissen met betrekking tot het ontstaan van de klacht.

Binnen 3 werkdagen na ontvangst van de klacht ontvangt u een bevestiging via e-mail.

Uiterlijk binnen 2 weken kunt u een reactie op uw klacht verwachten. Dit kan ook een formeel antwoord zijn of een mededeling wanneer u een uitgebreid antwoord kunt verwachten. Bent u niet tevreden met onze reactie dan kunt u dat op dezelfde wijze kenbaar maken. Daar zal binnen 1 week op worden gereageerd. Mocht de klacht binnen 6 weken niet naar tevredenheid zijn opgelost dan staat het u vrij dit voor te leggen aan één van de klachtencommissies.
Alle klachten worden door beide partijen vertrouwelijk behandeld, geregistreerd en voor een termijn van 2 jaar bewaard.

Klachtencommissie

Wanneer er geen oplossing wordt gevonden voor uw klacht of als het gesprek naar uw gevoel niet bevredigend is, kunt u ervoor kiezen om uw klacht officieel in te dienen bij één van de overkoepelende verenigingen waar Spectrum Brabant lid van is.

  • Voor klachten met betrekking tot studiebegeleiding kunt u zich wenden tot de LVSI (Landelijke Vereniging voor Studiebegeleidingsinstituten)
  • Voor alle overige klachten (trainingen, workshops, lezingen) kunt u terecht bij onze onafhankelijke klachtbehandelaar Mevrouw Dr. J.S.E. Dikkers.